Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE - str.1


Datová schránka obce:
ID schránky: y9tbk7v
 

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a
Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.
 

 1. Oficiální název

 2. Důvod a způsob založení

 3. Organizační struktura

 4. Kontaktní spojení

 5. Případné platby můžete poukázat

 6. IČO

 7. DIČ

 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

 9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.
 

1. Oficiální název

Obec Krouna2.
Důvod a způsob založení

Obec  je zřízena  ústavním zákonem č.1/1993 Sb. a zákonem č. 128/2000 Sb.

 3.
Organizační struktura
 

zastupitelstvo obce => rada obce => výbory obce => komise obce  
starosta obce => zástupce starosty obce
administrativa obce

 

 

4. Kontaktní spojení
 

adresa:  Obec Krouna, OÚ Krouna, Krouna čp. 218, 539 43 Krouna

telefon: 469 341 130

mobil starosta: 605 294 759

email : obec@krouna.cz

 

 

5. Případné platby můžete poukázat
 

č.ú.  1141622369/0800 Česká spořitelna Hlinsko , a.s.

 

 

6. IČO

00270334

 

 

7. DIČ

CZ00270334

 8. Rozpočet
 

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011
 

 

9.  Žádosti a informace
 

Dne 1. ledna 2000 vstoupil v platnost zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 

Zákon umožňuje občanům vyžadovat informace o:
 

● obci Krouna  jako právnické osobě
● organizační struktuře Obce Krouna
● místu, lhůtách a způsobu podání opravných prostředků proti rozhodnutím
● postupu při vyřizování stížností, oznámení a podnětů, jakož i veškeré další informace, které nejsou chráněné zákonnými předpisy, včetně výroční zprávy za předchozí kalendářní rok o činnosti obce  v oblasti poskytování informací
 

Mezi informace, které nelze poskytnout patří:
 

● utajované skutečnosti (§7)
● skutečnosti týkající se ochrany osobnosti a soukromí (§8)
● obchodní tajemství (§9)
● skutečnosti týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10)
● a dále všechny údaje a informace, na které se vztahuje omezení práva na informace (§11), jako např. vnitřní pokyny, instrukce, směrnice úřadu, personální předpisy, přestupky atd.

 

Náklady spojené s poskytováním informací je zpoplatněno dle Sazebníku úhrad za poskytování informací, který schválila rada obce na svém zasedání dne 16.4.2007.

 

Žádosti o poskytnutí informace  se přijímají v kanceláři OÚ Krouna .

 

Je-li žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§14 odst.3 písm b).

 

Písemná žádost, ze které není zřejmé, že je určena obci nebo OÚ Krouna , kdo žádost podává a identifikace žadatele u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení (např. elektronickou poštou) se odloží (§14 odst.2).

 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obec Krouna
Obecní úřad Krouna

Krouna čp. 218

539 43  Krouna
Dále elektronickou poštou na adresu:
obec@krouna.cz

 

 

11. Opravné prostředky
 

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Krouna  lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal.

 

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

 

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, případně v elektronické podobě podepsané elektronicky ověřeným podpisem podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

 

Odvolání učiněné písemně lze podat:

 

● poštou na adresu: Obecní úřad Krouna, Krouna čp. 218, 539 43  Krouna
● osobně v kanceláři Obecního úřadu Krouna  

Ústní odvolání lze podat v kanceláři Obecního úřadu Krouna.

 

 

12. Formuláře

 

- v kanceláři OÚ Krouna v úřední hodiny
 

- odkaz na www stránky Ministerstva vnitra
 

Životní prostředí

- Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 

   
- Čestné prohlášení (příloha k žádosti)

   
- Návrh na zrušení  trvalého pobytu (navrhovatel fyz.osoba)

   
- Návrh na zrušení trvalého pobytu (navrhovatel práv. osoba)

 

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

- odkaz na www stránky veřejné správy České republiky

- odkaz na www stránky
Ministerstva vnitra - občanům

 

 

14. Nejdůležitější předpisy

DOPRAVA

Pozemní komunikace
Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Silniční doprava
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 

TELEKOMUNIKACE

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového  a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

ENERGETIKA

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

FINANCE

Ceny

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů
 

Daně

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu fyzických osob a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 531/1990 Sb., o územních a finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 

Devizy

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 

Poplatky

Správní poplatky
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Místní poplatky
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 

Veřejné sbírky

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) , ve znění pozdějších přepisů.
 

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

PAMÁTKY

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.
 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zem. majetku , ve znějí pozdějších předpisů.
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkové úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Pojistné

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 

Rodina

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 

Pěstounská péče

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  ve znění pozdějších předpisů.
 

Důchody

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 

Nemocenské dávky

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,  ve znění pozdějších předpisů
 

Sociální podpora

Zákon č. 117/1995Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 

Životní minimum

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním  minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 

Sociální potřebnost

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 

STAVEBNÍ ČINNOST

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

VNITŘNÍ SPRÁVA

Matriky

Zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Evidence občanů

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel).
 

Ověřování opisů a kopií listin a pravosti podpisů

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Uzavření manželství

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 

Archivnictví

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
 

Přestupky

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 

Shromažďování občanů

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
 

Petice

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
 

Požární ochrana

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 

Policie

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 

Obrana

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a  jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

Nájemné

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Státní symboly

Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 352/2001 Sb., o  užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů , ve znění  pozdějších předpisů.
 

Obce

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 

Místní referendum

Zákon č. 22/2004 Sb.,  o místním referendu a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů.
 

Správní řízení

Zákon č. 500/04 Sb., o správním řízení (správní řád).
 

Odpovědnost za škodu

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

ZAMĚSTNANOST, BEZPEČNOST PRÁCE

Zaměstnanost

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 

Bezpečnost práce

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

ZDRAVOTNICTVÍ

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (ŽP), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 

Ochrana rostlin

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně  některých souvisejících zákonů.
 

Veterinární péče

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
 

Ochrana přírody

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně  těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 282/1991 Sb.,  o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu ŽP ČR, ve znění pozdějších předpisů.
 

Odpady

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

Ovzduší

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů.


Vody

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Lesy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

Myslivost

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
 

Rybářství

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
 

PŘEHLED PŘEDPISŮ, STANOVUJÍCÍCH PRÁVO OBČANŮ ŽÁDAT INFORMACE

Zejména:
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Zákon č. 500/2004 sb., o správním řízení.
 

Další předpisy:

Dalšími předpisy jsou obecně závazné vyhlášky a nařízení Obce Krouna .

Místem, kde se lze seznámit se všemi předpisy je kancelář Obecního úřadu Krouna .
Plné znění zákonů najdete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR –
www.mvcr.cz , popř. můžete použít následující odkaz.
 


 

   

DALŠÍ STRÁNKA


 

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.